Çerez Politikası

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ:

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Veri sorumlusu olarak tarafımıza başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi iletebilirsiniz;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak http://gunesparkevleri.com/ internet adresinde yer alan başvuru formatını kullanarak;

 1. Atakent Mahallesi İkitelli Caddesi P.K. 34303 Küçükçekmece / İSTANBUL adresine ıslak imzalı dilekçe ile elden, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla
 2. Tarafınıza ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle ya da tarafımıza daha önce ilettiğiniz ve bünyemizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurunuzu halklailiskiler@gunesparkevleri.com e-posta adresine mail ile ileterek kullanabilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Veri sorumlusu olarak tarafıma ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinizin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımca başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri sorumlusu olarak CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Veri sorumlusu olarak tarafımızca, talep konusu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığınızı tespit etmek adına tarafınızdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir ve başvurunuzda belirtilen hususları netleştirmek adına tarafınıza başvurunuz ile ilgili soru yöneltebiliriz.

Veri sorumlusu olarak tarafımızca aşağıda yer alan hallerde başvurunuz, gerekçesi açıklanarak reddedilebilir:

 • Kişisel verilerinizin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinizin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerinizin işlenmesi.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Talebinizin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimalinin olması
 • Tarafınızca orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep ettiğiniz bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

Veri sorumlusu olarak talebinize ilişkin cevabımı yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza bildireceğiz. KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunuzun reddedilmesi ve verilen cevabı yetersiz bulmanız veya başvurunuza süresi içerisinde cevap verilmemesi hâllerinde; Veri sorumlusu olarak cevabımızı öğrendiğiniz tarihten ya da cevap vermemiş olmam hâlinde cevap süremin bitimi tarihinden itibaren 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.

EK-1: Kişisel Veri Kategorileri

Kimlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler

İletişim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-posta gibi bilgiler

Diğer Veri Kategorileri: İkamet edilen il ve ilçe, Meslek, Eğitim durumu, sosyal medya hesapları adresleri

 

 

Çerez Politikası

 

Çerez Politikası Hakkında Bilgilendirme

Çerezler Veri Sorumlusuna ait http://gunesparkevleri.com/ internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda depolanabilecek dosyalar ve bilgi parçacıklarıdır. Çerezler, aygıtınıza ve sizin bizimle paylaşmak istediğiniz veriler dışındaki bilgilere hiçbir şekilde erişmemize izin vermez. Ancak çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, dilediğiniz zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilirsiniz. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğini kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenebilirsiniz.


Bu kapsamda http://gunesparkevleri.com/ internet adlı internet sitemiz üzerinden Çerez Politikası kapsamında sizlere bildirim gönderilebilmesi için bilgisayarınızın IP bilgileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Veri sorumlusu sıfatıyla Veri Sorumlusu olarak tarafımca sizlere faaliyetlerimiz hakkında bilgi verebilmek amacıyla işlenmekte ve Kanun kapsamında, gerekmesi halinde ilgili kurumlara da bildirebilmek üzere saklanmaktadır. Kanuni sürelerin dolmasının ardından kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Veri sorumlusu sıfatıyla tarafıma halklailiskiler@gunesparkevleri.com e-Posta adresi üzerinden başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili bilgilendirme beyanına http://gunesparkevleri.com/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.