Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, HANGİ YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEBİLECEĞİ VE HANGİ VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince internet sitemizi ziyaret edebilmeniz, ziyaretinizle ilgili güvenlik ve meşru menfaatlerin korunabilmesi, sitemiz yapacağımız çalışmalarda görüşlerinizden yararlanmak amaçlarıyla Ek-1’de yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.

Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurtiçinde ve yurtdışında ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, ilgili otoritelere, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI:

Kişisel verileriniz; Veri sorumlusu aracılığıyla, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında doldurulan sair formlar, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız, elektronik posta ile iletilen bilgiler ile sair her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ:

Veri sorumlusu olarak işlediğimiz kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel verileri o veriyi işlerken internet sitesinde gerçekleştirilen faaliyetler ile bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktayız. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel verileri ilk imha tarihinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.